Všeobecné obchodní podmínky HSL profi s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

Společnost HSL profi s.r.o., IČ 27803953, sídlem v Chudobíně č. 17, 783 21 Chudobín (dále jen „poskytovatel“) poskytující služby elektronických komunikací (dále jen „služby“) tímto stanoví následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravující poskytování těchto služeb v souladu s osvědčením Českého telekomunikačního úřadu č. 217 zákazníkům na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „smlouva“) a dodatků k této smlouvě týkajících se jednotlivých poskytovaných služeb (dále jen „dodatky“). Služby jsou poskytovány na území České republiky. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi poskytovatelem a odběratelem služby, (dále jen „Uživatelem“).

Zákonná identifikace poskytovatele je:
název: HSL profi s.r.o., vedená u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 30149
IČ: 27803953
Sídlem v Chudobíně č. 17, 783 21 Chudobín
zastoupena jednatelkou společnosti: Věrou Jarošovou

Kontakty poskytovatele:
www: hslprofi.cz
email: hslprofi@chudobin.cz
tel: +420 603 446 571, +420 731 610 770

Linka pro ohlášení poruchy:
+420 603 446 571 (8:00-19:00 hod v pracovní dny, o víkendu 10:00-17:00 hod.)

Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami, ani smlouvu, se řídí zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně souvisejících zákonů (dále jen Zákon), a zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. V případě rozporu mezi smlouvu a obchodními podmínkami, má přednost ujednání ve smlouvě, v případě rozporu smlouvy nebo obchodních podmínek s ustanovením zákona, má vždy přednost zákonné ustanovení.

II. Práva a povinnosti stran

1. Softwarové a hardwarové prostředky, vstupní a výstupní zařízení, včetně jejich instalace, jejich funkčnost a kompatibilitu s připojením ke koncovému bodu zajišťuje Poskytovatel formou předplacené služby. Uživatel plně odpovídá za případné škody vzniklé připojením zařízení nesplňujících příslušné technické a bezpečnostní normy, nebo zařízení neschválené k provozu.
2. Uživatel není oprávněn bez předchozí dohody s Poskytovatelem:

 • poskytnout připojení třetím osobám,
 • změnit místo instalace koncového zařízení,
 • zasahovat do zařízení Poskytovatele ani takovýto zásah umožnit,
 • měnit IP adresu a další nastavení připojení k síti internet.

3. Uživatel je povinen:

 • poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k plnění smlouvy,
 • informovat Poskytovatele nejméně sedm dní předem o každé změně údajů týkajících se jeho osoby nebo osoby plátce, pokud je tento odlišný od osoby uživatele (zejména telefonní spojení a adresy pro doručování korespondence, změna příjmení v důsledku uzavření manželství, změna obchodní firmy společnosti či družstva v souvislosti s přeměnami společnosti apod.), a to telefonicky, elektronicky na
  E-mail nebo písemně doporučenou poštou zaslanou na adresu poskytovatele.
 • Využívat službu v souladu s platnou a účinnou legislativou a v souladu s etickými a morálními pravidly při využití sítě internet.
 • Ohlásit poskytovateli poruchy v dodávce služeb i závady na zařízení či doplňkových zařízeních poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.

4. Poskytovatel je povinen:

 • Poskytnout uživateli při uzavření smlouvy nebo při aktivaci služby přístupové heslo či hesla pro využívání služeb. Toto heslo je poskytovatel oprávněn měnit z technických, provozních či organizačních důvodů. Změnu hesla je poskytovatel povinen oznámit uživateli nejpozději 3 dny předem.
 • Poskytovat služby v zaručené úrovni kvality jednotlivých služeb uvedené v seznamu druhů služeb nebo v platném ceníku, a to v souladu se zákonem o elektronických komunikacích a příslušných opatření vydaných Českým telekomunikačním úřadem. Poskytovatel neodpovídá za snížení kvality služby, pokud důvody snížení kvality této služby jsou na straně poskytovatelů rozhlasového a televizního vysílání (dodavatelů programů), které poskytovatel přebírá.

5. Poskytovatel je oprávněn:

 • Omezit poskytování služby poté, co prokazatelně upozorní Uživatele na včasné neuhrazení ceny za poskytnuté služby a poskytne mu náhradní desetidenní lhůtu k úhradě, a nedojde k uhrazení dlužného vyúčtování.
 • Postoupit pohledávku za Uživatelem třetí osobě zabývající se inkasem pohledávek, nebo sám zahájit bez další výzvy vymáhání, neobdrží-li platbu do šedesáti dnů od její splatnosti, což není odklad splatnosti dluhu.
 • Poskytovatel je oprávněn požadovat po Uživateli náhradu nákladů za výzvu dle článku II. 5) a) ve smyslu § 65 odst. 2 Zákona ve výši 150,- Kč.
 • Při naplnění podmínek § 65 odst. 3 Zákona, tedy soustavném opožděném placení ceny za poskytnutou službu, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 • Odmítnout uzavření smlouvy či dodatku v případě, že eviduje za uživatele jakékoliv neuhrazené pohledávky, a to až do doby jejich úplného uhrazení včetně veškerého příslušenství.

III. Reklamace

1. Reklamace služeb a vyúčtování, lhůty k jejímu uplatnění a vyřízení, se řídí ustanovením § 64 Zákona, s tím, že Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci pouze písemně nebo osobně do protokolu a to na adresu sídla Poskytovatele, nebo v provozovně v pracovní době provozovatele. Lhůta ne reklamaci vyúčtování a služby je dvouměsíční, poskytovatel ji musí vyřídit v měsíční lhůtě, v případě nutnosti projednání se zahraničním provozovatelem do dvou měsíců.
2. Případný přeplatek ceny ve smyslu § 64 odst. 11 Zákona se Poskytovatel zavazuje uhradit uživateli do 30 dnů od vyřízení reklamace.
3. Reklamace movitých věcí poskytnutých Poskytovatelem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

IV. Obecné informace k poskytovaným službám

1. Poskytovatel odstraňuje závady na své straně okamžitě, od jejich nahlášení uživatelem na infolinku Poskytovatele, u výpadků způsobených zvláště závažným fyzickým poškozením sítě do dvou dnů. Stav sítě je monitorován automatickým dohledovým systémem a případné poruchy jsou řešeny Poskytovatelem ihned po jejich vzniku, a to i mimo standardní pracovní dobu.
2. Pokud nebylo možno službu využít z důvodu technického nebo provozního charakteru, a to zcela nebo částečně, Poskytovatel není odpovědný ve smyslu § 64 odst. 12 Zákona za škodu, která Uživateli nefunkčností, částečnou nefunkčností nebo omezením služby, vznikla.
3. Uživatel bere na vědomí, že může být bez dalšího Poskytovatelem odpojen od poskytované služby v případě, že uživatel bude porušovat platnou a účinnou legislativu nebo bude službu užívat bez souladu s etickými a morálními pravidly při využití sítě internet.
4. Zúčtovací období ve smyslu § 64 odst. 6 Zákona je měsíční, vyúčtování ceny je prováděno elektronicky a emailovou adresu zadanou Uživatelem, s tímto způsobem zasílání vyúčtování uživatel výslovně souhlasí. Vyúčtování Poskytovatel zasílá Uživateli jednou ročně, vždy k 1.4. za minulý kalendářní rok.
5. Ve smyslu § 61 odst. 4 zákona je Poskytovatel oprávněn vést databázi Účastníků obsahující jejich rodná čísla.
6. V případě, že Uživateli bude z důvodů porušení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek omezeno poskytování služby, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Uživateli náklady za reaktivaci služby, jejichž výše je limitována částkou 1000,- Kč.

V. Zákonné informace k poskytovaným službám

1. Služby jsou poskytovány s garancí dostupnosti 98,75% (SLA) s tím, že dostupnost je monitorována službou provozovanou na adrese speed.net.
2. Datové služby, zřízené před 31.12.2017 nejsou agregovány a není omezeno množství přenesených dat.
3. Datové služby, zřízené po 1.11.2018 mohou být agregovány poměrem 1:50, zejména se pak jedná o služby využívající technologii xDSL a LTE. U datových služeb, pokud není řečeno jinak, není omezeno množství přenesených dat.
4. Poskytovatel je oprávněn omezit přístup ke všem poskytovaným službám ve smyslu těchto VOP.
5. Uživatelé jsou oprávněni využít servisních služeb a služeb zákaznické podpory a to následujícím způsobem:

 • telefonicky na infolince Poskytovatele s provozní dobou 8.00 – 19.00 hod v pracovní dny a 10:00 – 17.00 hod ve dnech pracovního klidu.
 • prostřednictvím webového formuláře

VI. Cena

1. Uživatel je povinen hradit cenu za poskytnutou službu dle předaného splátkového kalendáře. Po úhradě ceny za službu obdrží Uživatel účetní doklad v souladu s článkem IV. 4. VOP.
2. Cena služby je určena ve smlouvě a to dle platného ceníku Poskytovatele.
3. Cena služby je splatná měsíčně, vždy k 25. dni příslušného kalendářního měsíce za následující kalendářní měsíc.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Uživatel má právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to písemně na adresu Poskytovatele, do čtrnácti dnů od oznámení změny obchodních podmínek, které zhoršují postavení Uživatele.
2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, octne-li se Uživatel v prodlení s více než tří vyúčtování ceny poskytnuté služby, nebo dvě vyúčtování uhradil po lhůtě splatnosti.

VIII. Doba trvání smlouvy a ukončení smluvního vztahu

1. Není-li stanoveno jinak, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba počíná běžet kalendářním měsícem následujícím po doručení výpovědi. Výpověď může být učiněna pouze písemně.
2. Na žádost Uživatele může být uzavřena smlouva na dobu určitou, je-li uzavřena na dobu kratší než šesti měsíců, nevztahuje se na ní ustanovení článku VI. 3. VOP a cena služby je splatná v den podpisu smlouvy.
3. Smlouva může být vždy ukončena dohodou stran.
4. V případě ukončení smlouvy na dobu určitou není Uživatel povinen hradit další sankční plnění, s výjimkou amortizace zapůjčeného zařízení a minimální výše závazku stanovené v článku VIII. 2.

IX. Prodlení stran

1. Octne – li se uživatel v prodlení s hrazením svých závazků o více než deset kalendářních dní, je Poskytovatel oprávněn mu zaslat výzvu k plnění, za kterou je oprávněn požadovat náklad ve výši 150,- Kč.

X. Závěrečná ujednání

1. Uživatel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto podmínek, ceníkem a dalšími smluvními ujednáními a že s nimi souhlasí a že byl seznámen s nároky na parametry koncového zařízení připojovaného ke koncovému bodu.
2. Tyto podmínky je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit, upravovat či doplňovat (dále jen „změna podmínek“). O této změně podmínek poskytovatel vyrozumí uživatele na svých stránkách. Nové podmínky vždy ruší a v plném rozsahu nahrazují podmínky předcházející, a to vždy počínaje dnem účinnosti nových (posledních) podmínek. Poskytovatel se zavazuje nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny smluvních podmínek, která pro uživatele představuje jejich zhoršení, shora uvedeným způsobem vyrozumět Uživatele emailem na jím udanou elektronickou adresu o této změně a současně jej informovat o jeho právu vypovědět smlouvu bez sankce, jestliže nové podmínky nebude akceptovat.
3. Poskytovatel zpracuje, bude uchovávat a předá poskytovateli univerzální služby identifikační údaje uživatele pro účely zveřejnění v telefonním seznamu, a to na základě žádosti uživatele a v rozsahu, se kterým uživatel souhlasil. Poskytovatel zajistí na základě písemné žádosti uživatele opravu, výmaz nebo nezveřejnění údajů uživatele v telefonním seznamu při jeho nejbližší redakční úpravě.
4. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen v souladu s platnou a účinnou legislativou shromažďovat informace o elektronické komunikaci, a to pro potřeby orgánů činných v trestním řízení.
5. Smluvní strany prohlašují, že se neuvedly vzájemně v omyl a smlouvu uzavřely ze svobodné a omylu prosté vůle.
6. Smluvní podmínky vstupují v platnost k 1. 5. 2017.

 

Všeobecné obchodní podmínky Milan Jaroš

I. Úvodní ustanovení

Společnost Milan Jaroš., IČ 64953351, sídlem v Chudobíně č. 17, 783 21 Chudobín (dále jen „poskytovatel“) poskytující služby elektronických komunikací (dále jen „služby“) tímto stanoví následující všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) upravující poskytování těchto služeb v souladu s osvědčením Českého telekomunikačního úřadu č. 3827 zákazníkům na základě uzavřené Smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací (dále jen „smlouva“) a dodatků k této smlouvě týkajících se jednotlivých poskytovaných služeb (dále jen „dodatky“). Služby jsou poskytovány na území České republiky. Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi poskytovatelem a odběratelem služby, (dále jen „Uživatelem“).

Zákonná identifikace poskytovatele je:
název: Milan Jaroš vystupující pod značkou HSL profi.cz
IČ: 64953351
Sídlem v Chudobíně č. 17, 783 21 Chudobín
zastoupena majitelem: Milanem Jarošem

Kontakty poskytovatele:
www: hslprofi.cz
email: hslprofi@chudobin.cz
tel: +420 603 446 571, +420 731 610 770

Linka pro ohlášení poruchy:
+420 603 446 571 (8:00-19:00 hod v pracovní dny, o víkendu 10:00-17:00 hod.)

Otázky neupravené těmito obchodními podmínkami, ani smlouvu, se řídí zákonem č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a o změně souvisejících zákonů (dále jen Zákon), a zákonem č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. V případě rozporu mezi smlouvu a obchodními podmínkami, má přednost ujednání ve smlouvě, v případě rozporu smlouvy nebo obchodních podmínek s ustanovením zákona, má vždy přednost zákonné ustanovení.

II. Práva a povinnosti stran

1. Softwarové a hardwarové prostředky, vstupní a výstupní zařízení, včetně jejich instalace, jejich funkčnost a kompatibilitu s připojením ke koncovému bodu zajišťuje Poskytovatel formou předplacené služby. Uživatel plně odpovídá za případné škody vzniklé připojením zařízení nesplňujících příslušné technické a bezpečnostní normy, nebo zařízení neschválené k provozu.
2. Uživatel není oprávněn bez předchozí dohody s Poskytovatelem:

 • poskytnout připojení třetím osobám,
 • změnit místo instalace koncového zařízení,
 • zasahovat do zařízení Poskytovatele ani takovýto zásah umožnit,
 • měnit IP adresu a další nastavení připojení k síti internet.

3. Uživatel je povinen:

 • poskytnout Poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k plnění smlouvy,
 • informovat Poskytovatele nejméně sedm dní předem o každé změně údajů týkajících se jeho osoby nebo osoby plátce, pokud je tento odlišný od osoby uživatele (zejména telefonní spojení a adresy pro doručování korespondence, změna příjmení v důsledku uzavření manželství, změna obchodní firmy společnosti či družstva v souvislosti s přeměnami společnosti apod.), a to telefonicky, elektronicky na
  E-mail nebo písemně doporučenou poštou zaslanou na adresu poskytovatele.
 • Využívat službu v souladu s platnou a účinnou legislativou a v souladu s etickými a morálními pravidly při využití sítě internet.
 • Ohlásit poskytovateli poruchy v dodávce služeb i závady na zařízení či doplňkových zařízeních poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.

4. Poskytovatel je povinen:

 • Poskytnout uživateli při uzavření smlouvy nebo při aktivaci služby přístupové heslo či hesla pro využívání služeb. Toto heslo je poskytovatel oprávněn měnit z technických, provozních či organizačních důvodů. Změnu hesla je poskytovatel povinen oznámit uživateli nejpozději 3 dny předem.
 • Poskytovat služby v zaručené úrovni kvality jednotlivých služeb uvedené v seznamu druhů služeb nebo v platném ceníku, a to v souladu se zákonem o elektronických komunikacích a příslušných opatření vydaných Českým telekomunikačním úřadem. Poskytovatel neodpovídá za snížení kvality služby, pokud důvody snížení kvality této služby jsou na straně poskytovatelů rozhlasového a televizního vysílání (dodavatelů programů), které poskytovatel přebírá.

5. Poskytovatel je oprávněn:

 • Omezit poskytování služby poté, co prokazatelně upozorní Uživatele na včasné neuhrazení ceny za poskytnuté služby a poskytne mu náhradní desetidenní lhůtu k úhradě, a nedojde k uhrazení dlužného vyúčtování.
 • Postoupit pohledávku za Uživatelem třetí osobě zabývající se inkasem pohledávek, nebo sám zahájit bez další výzvy vymáhání, neobdrží-li platbu do šedesáti dnů od její splatnosti, což není odklad splatnosti dluhu.
 • Poskytovatel je oprávněn požadovat po Uživateli náhradu nákladů za výzvu dle článku II. 5) a) ve smyslu § 65 odst. 2 Zákona ve výši 150,- Kč.
 • Při naplnění podmínek § 65 odst. 3 Zákona, tedy soustavném opožděném placení ceny za poskytnutou službu, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 • Odmítnout uzavření smlouvy či dodatku v případě, že eviduje za uživatele jakékoliv neuhrazené pohledávky, a to až do doby jejich úplného uhrazení včetně veškerého příslušenství.

III. Reklamace

1. Reklamace služeb a vyúčtování, lhůty k jejímu uplatnění a vyřízení, se řídí ustanovením § 64 Zákona, s tím, že Uživatel je oprávněn uplatnit reklamaci pouze písemně nebo osobně do protokolu a to na adresu sídla Poskytovatele, nebo v provozovně v pracovní době provozovatele. Lhůta ne reklamaci vyúčtování a služby je dvouměsíční, poskytovatel ji musí vyřídit v měsíční lhůtě, v případě nutnosti projednání se zahraničním provozovatelem do dvou měsíců.
2. Případný přeplatek ceny ve smyslu § 64 odst. 11 Zákona se Poskytovatel zavazuje uhradit uživateli do 30 dnů od vyřízení reklamace.
3. Reklamace movitých věcí poskytnutých Poskytovatelem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

IV. Obecné informace k poskytovaným službám

1. Poskytovatel odstraňuje závady na své straně okamžitě, od jejich nahlášení uživatelem na infolinku Poskytovatele, u výpadků způsobených zvláště závažným fyzickým poškozením sítě do dvou dnů. Stav sítě je monitorován automatickým dohledovým systémem a případné poruchy jsou řešeny Poskytovatelem ihned po jejich vzniku, a to i mimo standardní pracovní dobu.
2. Pokud nebylo možno službu využít z důvodu technického nebo provozního charakteru, a to zcela nebo částečně, Poskytovatel není odpovědný ve smyslu § 64 odst. 12 Zákona za škodu, která Uživateli nefunkčností, částečnou nefunkčností nebo omezením služby, vznikla.
3. Uživatel bere na vědomí, že může být bez dalšího Poskytovatelem odpojen od poskytované služby v případě, že uživatel bude porušovat platnou a účinnou legislativu nebo bude službu užívat bez souladu s etickými a morálními pravidly při využití sítě internet.
4. Zúčtovací období ve smyslu § 64 odst. 6 Zákona je měsíční, vyúčtování ceny je prováděno elektronicky a emailovou adresu zadanou Uživatelem, s tímto způsobem zasílání vyúčtování uživatel výslovně souhlasí. Vyúčtování Poskytovatel zasílá Uživateli jednou ročně, vždy k 1.4. za minulý kalendářní rok.
5. Ve smyslu § 61 odst. 4 zákona je Poskytovatel oprávněn vést databázi Účastníků obsahující jejich rodná čísla.
6. V případě, že Uživateli bude z důvodů porušení smlouvy nebo těchto obchodních podmínek omezeno poskytování služby, je Poskytovatel oprávněn požadovat po Uživateli náklady za reaktivaci služby, jejichž výše je limitována částkou 1000,- Kč.

V. Zákonné informace k poskytovaným službám

1. Služby jsou poskytovány s garancí dostupnosti 98,75% (SLA) s tím, že dostupnost je monitorována službou provozovanou na adrese speed.net.
2. Datové služby, zřízené před 31.12.2017 nejsou agregovány a není omezeno množství přenesených dat. 
3. Datové služby, zřízené po 1.11.2018 mohou být agregovány poměrem 1:50, zejména se pak jedná o služby využívající technologii xDSL a LTE. U datových služeb, pokud není řečeno jinak, není omezeno množství přenesených dat. 
4. Poskytovatel je oprávněn omezit přístup ke všem poskytovaným službám ve smyslu těchto VOP.
5. Uživatelé jsou oprávněni využít servisních služeb a služeb zákaznické podpory a to následujícím způsobem:

 • telefonicky na infolince Poskytovatele s provozní dobou 8.00 – 19.00 hod v pracovní dny a 10:00 – 17.00 hod ve dnech pracovního klidu.
 • prostřednictvím webového formuláře

VI. Cena

1. Uživatel je povinen hradit cenu za poskytnutou službu dle předaného splátkového kalendáře. Po úhradě ceny za službu obdrží Uživatel účetní doklad v souladu s článkem IV. 4. VOP.
2. Cena služby je určena ve smlouvě a to dle platného ceníku Poskytovatele.
3. Cena služby je splatná měsíčně, vždy k 25. dni příslušného kalendářního měsíce za následující kalendářní měsíc.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Uživatel má právo od smlouvy o poskytování služeb odstoupit, a to písemně na adresu Poskytovatele, do čtrnácti dnů od oznámení změny obchodních podmínek, které zhoršují postavení Uživatele.
2. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, octne-li se Uživatel v prodlení s více než tří vyúčtování ceny poskytnuté služby, nebo dvě vyúčtování uhradil po lhůtě splatnosti.

VIII. Doba trvání smlouvy a ukončení smluvního vztahu

1. Není-li stanoveno jinak, je smlouva uzavřena na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní dobou. Výpovědní doba počíná běžet kalendářním měsícem následujícím po doručení výpovědi. Výpověď může být učiněna pouze písemně.
2. Na žádost Uživatele může být uzavřena smlouva na dobu určitou, je-li uzavřena na dobu kratší než šesti měsíců, nevztahuje se na ní ustanovení článku VI. 3. VOP a cena služby je splatná v den podpisu smlouvy.
3. Smlouva může být vždy ukončena dohodou stran.
4. V případě ukončení smlouvy na dobu určitou není Uživatel povinen hradit další sankční plnění, s výjimkou amortizace zapůjčeného zařízení a minimální výše závazku stanovené v článku VIII. 2.

IX. Prodlení stran

1. Octne – li se uživatel v prodlení s hrazením svých závazků o více než deset kalendářních dní, je Poskytovatel oprávněn mu zaslat výzvu k plnění, za kterou je oprávněn požadovat náklad ve výši 150,- Kč.

X. Závěrečná ujednání

1. Uživatel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto podmínek, ceníkem a dalšími smluvními ujednáními a že s nimi souhlasí a že byl seznámen s nároky na parametry koncového zařízení připojovaného ke koncovému bodu.
2. Tyto podmínky je Poskytovatel oprávněn jednostranně měnit, upravovat či doplňovat (dále jen „změna podmínek“). O této změně podmínek poskytovatel vyrozumí uživatele na svých stránkách. Nové podmínky vždy ruší a v plném rozsahu nahrazují podmínky předcházející, a to vždy počínaje dnem účinnosti nových (posledních) podmínek. Poskytovatel se zavazuje nejméně 1 měsíc před nabytím účinnosti podstatné změny smluvních podmínek, která pro uživatele představuje jejich zhoršení, shora uvedeným způsobem vyrozumět Uživatele emailem na jím udanou elektronickou adresu o této změně a současně jej informovat o jeho právu vypovědět smlouvu bez sankce, jestliže nové podmínky nebude akceptovat.
3. Poskytovatel zpracuje, bude uchovávat a předá poskytovateli univerzální služby identifikační údaje uživatele pro účely zveřejnění v telefonním seznamu, a to na základě žádosti uživatele a v rozsahu, se kterým uživatel souhlasil. Poskytovatel zajistí na základě písemné žádosti uživatele opravu, výmaz nebo nezveřejnění údajů uživatele v telefonním seznamu při jeho nejbližší redakční úpravě.
4. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel je povinen v souladu s platnou a účinnou legislativou shromažďovat informace o elektronické komunikaci, a to pro potřeby orgánů činných v trestním řízení.
5. Smluvní strany prohlašují, že se neuvedly vzájemně v omyl a smlouvu uzavřely ze svobodné a omylu prosté vůle.
6. Smluvní podmínky vstupují v platnost k 1. 5. 2017.

Kontaktujte nás

Ozveme se Vám do 48 hodin a pomůžeme vám vyřešit váš problém.